Od 30 czerwca 2017 r. GPW Benchmark pełni obowiązki organizatora Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
  • 30 czerwca 2017 r. będzie pierwszym dniem publikacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark.
  • Przejęcie organizacji Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR to pierwszy etap dostosowania się do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nakładanych na instytucje obliczające wskaźniki referencyjne.

Rozpoczęcie publikacji fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark jest następstwem przejęcia obsługi tego procesu od Stowarzyszenia ACI Polska i w konsekwencji, wejścia w życie nowego Regulaminu Fixingu tych stawek, który będzie obowiązywał od 30 czerwca 2017 r.. Nowy Regulamin wprowadza zmiany w zakresie organizatora Fixingu stawek referencyjnych oraz agenta kalkulacyjnego. Obie te funkcje będzie pełnić GPW Benchmark.

Dotychczasowy organizator Fixingu stawek referencyjnych ACI Polska zdecydował o rezygnacji z pełnienia funkcji organizatora w wyniku wprowadzenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego. 

Warto podkreślić, że procesowi przejmowania organizacji Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark towarzyszy przejecie zadań agenta kalkulacyjnego przez tę instytucję. Rada ds. Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, w ramach kompetencji wynikających z Regulaminu Fixingu, monitoruje bieżące działanie oraz zatwierdza zmiany w organizacji Fixingu. W mojej ocenie zaangażowanie podmiotu z Grupy GPW pozwala na płynne przejecie i ułatwi dostosowanie organizacji Fixingu do wymogów regulacyjnych – powiedział Sławomir Panasiuk, Przewodniczący Rady ds. Fixingu WIBID i WIBOR, Wiceprezes Zarządu KDPW.

Zmiana organizatora oraz agenta kalkulacyjnego na GPW Benchmark nie będzie skutkować zmianami w zakresie dotychczasowej metodologii i godzin publikacji stawek referencyjnych Ponadto bieżące wartości stawek referencyjnych oraz dane archiwalne będą dostępne na stronie internetowej www.gpwbenchmark.pl. 

GPW Benchmark podejmuje również działania w celu zapewnienie spójności metodologii tworzenia stawek referencyjnych rynku pieniężnego w Polsce z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r., które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, Proces ten jest realizowany we współpracy z bankami – uczestnikami Fixingu WIBID i WIBOR.

Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia roli, jaką banki pełnią w tym procesie, oraz zakresu wykorzystania stawek referencyjnych w działalności prowadzonej przez banki. 

Przeniesienie funkcji organizatora i agenta kalkulacyjnego Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do GPW Benchmark jest jednym z ważniejszych wydarzeń w ostatnich latach związanych z realizacją tego procesu. Szczególnie cieszy nas fakt, że proces przejęcia Fixingu jest realizowany płynnie zarówno z punktu widzenia banków panelowych, jak i dystrybutorów informacji, powiedział Dariusz Kułakowski, Prezes Zarządu GPW Benchmark.


Stawki referencyjne WIBID i WIBOR

Stawka WIBOR jest obliczana od 1991 r., zaś stawka WIBID – od 1995 r. Publikowane o 11:00 stawki są uśrednionymi poziomami, po których banki są skłonne zawierać transakcje na rynku pieniężnym. Od początku za proces organizacji Fixingu stawek odpowiadało Stowarzyszenie ACI Polska funkcjonujące wcześniej pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych FOREX Polska. Obecnie każda ze stawek jest obliczana dla 9 różnych terminów. Stawki WIBID i WIBOR  należą do najważniejszych i najszerzej stosowanych stawek referencyjnych w polskim systemie finansowym. Szacuje się, że są one wskaźnikiem bazowym dla umów kredytowo-depozytowych o wartości 850 mld zł, obligacji Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu oraz obligacji 147 emitentów notowanych na Catalyst. Ponadto służą do wyceny szeregu instrumentów finansowych oraz pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. 

***

GPW Benchmark S.A. to podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej GPW i został powołany w pierwszym kwartale 2017 roku. Podstawowym przedmiotem działalności GPW Benchmark będzie organizacja, a w przyszłości administracja fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Ponadto GPW Benchmark będzie pełnić funkcję Agenta Kalkulacyjnego.

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.