Regulamin Rady

Nadrzędnym celem Rady WIBOR powinno być dbanie o jakość i wiarygodność stawek referencyjnych WIBID/WIBOR.

 1. Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, określana dalej jako „Rada”, składa się z 8 członków, powoływanych na okres kadencji  2 lat  legitymujących się stosowną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w obszarze funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. W skład Rady wchodzi: 
  1. 2 członków wskazanych przez GPW Benchmark S.A.,
  2. 2 członków wskazanych przez Związek Banków Polskich,
  3. 1 członków wskazanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  4. 1 członek wskazany przez  Ministra Rozwoju i Finansów RP, 
  5. 1 członek wskazany przez  Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska,
  6. 1 członek wskazany przez KDPW_CCP.
 2. Celem zachowania ciągłości Rady instytucje wymienione w  punkcie 1 powinny wskazać przed upływem końca kadencji Rady kolejnego członka Rady.
 3. Wskazani w  punkcie 1 niniejszego Załącznika Członkowie Rady powinni spełniać następujące wymogi: 
  1. posiadać odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  w tym min. 5 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych lub też odpowiedni dorobek naukowy z zakresu problematyki rynków finansowych,
  2. posiadać nieposzlakowaną reputację osobistą oraz odpowiedni indywidualny autorytet merytoryczny i etyczny, 
  3. nie być związani z innymi podmiotami kalkulującymi stawki rynku bankowego na zasadach komercyjnych (w tym w szczególności:  stosunkiem pracy umowami lub innym stosunkiem o charakterze osobistym, bądź prawnym).
 4. Rada ukonstytuuje się w miesiąc po wejście w życie niniejszego Regulaminu.
 5. Członkowie Rady uchwalą wew. regulamin działania Rady, który zostanie opublikowany na stronie www.gpwbenchmark.pl. Do czasu uchwalenia i upublicznienia regulaminu Rady, Rada powstrzyma się przed podejmowaniem decyzji mogących mieć wpływ na Fixing.
 6. Regulamin Rady określi min:
  1. zasady oraz termin publikacji komunikatów,
  2. sposób doręczeń dla Rady,
  3. formę przekazywanych dokumentów,
  4. zasady zarządzania konfliktem interesów,
  5. formalizowany tryb zwoływania posiedzeń Rady,
  6. zasady komunikacji między Członkami Rady,
  7. zasady przeprowadzania kontroli, o której mowa w pkt 15 lit. B,
  8. częstotliwość posiedzeń Rady.
 7. Członkostwo w radzie może być odpłatne. Zasady wynagradzania zostaną określone w oddzielnym dokumencie po uzgodnieniu stanowisk UKNF, NBP, ZBP, Organizatora GPW Benchmark S.A i banków krajowych,  oddziałów banków zagranicznych lub oddziałów instytucji kredytowych.
 8. Rada wybiera Przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów przy obecności większości z łącznej liczby członków Rady.
 9. Rada wybiera Sekretarza Rady bezwzględną większością głosów przy obecności większości z łącznej liczby członków.
 10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Rada podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów przy obecności większej niż połowa ogólnej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady. 
 11. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach każdy członek Rady ma prawo wnioskować do Przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady proponując termin odbycia posiedzenia oraz porządek obrad. W przypadku wniosku o nadzwyczajne, posiedzenie Rady zgłoszonego przez Organizatora Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady. 
 12. Do zadań Rady należy sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem Fixingu, przestrzeganiem Regulaminu przez Uczestników Fixingu i Organizatora oraz czuwanie nad prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Swoje kompetencje Rada wykonuje w oparciu o informacje otrzymane od Organizatora Fixingu, w tym dotyczące wszelkich nieprawidłowości oraz naruszeń Regulaminu przekazywane w formie comiesięcznego raportu.
 13. W terminach ustalonych w regulaminie Rady Rada zapoznaje się z comiesięcznymi  raportami , o których mowa w pkt 12 i w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub innych istotnych zdarzeń wpływających na Fixing, sporządza własny pisemny raport, który następnie przekazuje niezwłocznie  Zarządowi GPW Benchmark S.A., Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesowi Związku Banków Polskich. Jeżeli Rada uzna to za stosowne raport, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zawierać dodatkowo rekomendacje Rady skierowane do Organizatora dotyczące prawidłowości Fixingu i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 14. Ponadto w kompetencji Rady leży również zatwierdzanie otrzymanego od Organizatora, rocznego raportu podsumowującego funkcjonowanie Fixingu i przekazywanie go Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesowi Związków Banków Polskich. 
 15. Ponadto Rada działając zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu:
  1. dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania Fixingu i przestrzegania Regulaminu przez Uczestników Fixingu (min. raz na rok)
  2. dokonuje okresowego przeglądu liczby Uczestników Fixingu, czy w świetle rozwoju rynku, istnieje konieczność zmiany ich liczby (min. raz na rok), 
  3. dokonuje okresowego przeglądu wypełniana przez Agenta Kalkulacyjnego zobowiązań zawartych w umowie z Organizatorem dotyczącej kalkulacji Fixingu WIBID i WIBOR (na podstawie ustaleń audytu), 
  4. zatwierdza zmiany w sposobie funkcjonowania Fixingu i w Regulaminie proponowane przez Organizatora, 
  5. zatwierdza nadanie statusu Uczestnika Fixingu  proponowanego przez Organizatora, 
  6. zatwierdza zmiany, wypowiedzenie i zawarcie nowej umowy z Agentem Kalkulacyjnym w odniesieniu do kwestii związanych z Fixingiem stawki referencyjnej WIBID i WIBOR oraz zatwierdza zasady przeprowadzania audytów u Agenta Kalkulacyjnego w zakresie dotyczącym zasad funkcjonowania procesu Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, 
  7. rozpatruje odwołania Uczestników Fixingu od decyzji Organizatora w odniesieniu do otrzymanych upomnień i odebrania statusu Uczestnika Fixingu.
 16. W zakresie wykonywania kompetencji, o których mowa w pkt 15 lit. d, f  Rada uzależnia swoją decyzję od jej potencjalnego wpływu na prawidłową realizację przez Uczestnika Fixingu postanowień Regulaminu.
 17. Rada ma możliwość proponowania zmian w funkcjonowaniu Fixingu i Regulaminie zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. 
 18. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, którego kopia przekazywana jest Zarządowi GPW Benchmark S.A., Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesowi Związku Banków Polskich. 
 19. Z posiedzenia Rady, w oparciu o protokół sporządzany jest komunikat, który publikowany jest na stronie www.gpwbenchmark.pl.