Indeksy transakcyjne > Opisy indeksów
Opisy indeksów

Warsaw Interest Rate Overnight – WIRON1

Indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.  WIRON jest indeksem przeznaczony do stosowania jako wskaźnik referencyjny stopy procentowej2 i wybranym przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej, jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej.

Z perspektywy Procedury Przekazywania Danych (PPD)3, w skład rynku referencyjnego indeksu wchodzą transakcje 9 podmiotów przekazujących dane z innymi Instytucjami Kredytowymi (grupy PPD 3.1.1 oraz 3.1.4), Instytucjami Finansowymi (3.1.5) oraz Pozostałymi Instytucjami Finansowymi (3.1.10), które określa się wspólnym mianem instytucji finansowych, oraz Dużymi Przedsiębiorstwami (podgrupa w ramach 3.1.14).

Indeks WIRON ustala się jako średnią stopę procentową ważoną wolumenem (publikowaną z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) obliczaną na podstawie zbioru transakcji z danego dnia poddanego korekcie dwustronnej, polegającej na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp, transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia. W przypadku indeksu WIRON rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%. Zbiór transakcji pozostały po procesie korekty służy do wyliczenia średniej stopy procentowej ważonej wolumenem. 

W ramach parametryzacji metody zdefiniowano próg minimum wolumenowego (tj. minimalny dopuszczalny poziom wolumenu pojedynczej transakcji) oraz próg maksimum wolumenowego (maksymalny dopuszczalny poziom wolumenu pojedynczej transakcji) dla transakcji kwalifikowanych do metody. Minimum wolumenowe określono na stałym poziomie 1 mln PLN, natomiast maksimum wolumenowe wynosi w 2023 r. 2,35 mld PLN, przy czym ten ostatni podlega corocznej aktualizacji według ściśle określonej procedury w celu utrzymania adekwatności w stosunku do tendencji rynkowych. Próg minimum wolumenowego powoduje odrzucenie transakcji poniżej tego progu, podczas gdy próg maksimum wolumenowego w przypadku transakcji powyżej tego progu, powoduje nadpisanie wartości wolumenu takiej transakcji poziomem wyznaczonego progu. Na 2024 r. próg ten został określony na poziomie 2,30 mld PLN.

Metoda indeksu definiuje warunki, które musi spełniać kwalifikowany zasób transakcji z danego dnia, by móc stać się podstawą do kalkulacji indeksu. Pierwszym z warunków jest próg minimum dla łącznego wolumenu transakcji zakwalifikowanych do kalkulacji indeksu na poziomie 1 mld PLN. Drugim warunkiem jest minimalna liczba podmiotów przekazujących dane, których transakcje należą w danym dniu do kwalifikowanego zasobu transakcyjnego, na poziomie 3. Trzecim warunkiem jest próg maksimum dla udziału transakcji pojedynczego podmiotu przekazującego dane w łącznym dziennym wolumenie zakwalifikowanych transakcji na poziomie 75%.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków przez kwalifikowany zasób transakcyjny z danego dnia metoda indeksu przewiduje tzw. procedurę fallback, czyli niestandardowe zasady kalkulacji indeksu. Procedura ta zakłada wyznaczenie wartości indeksu, jako sumy wartości stopy referencyjnej NBP z danego dnia oraz średniego spreadu między stopą referencyjną NBP a indeksem WIRON z 5 poprzednich dni roboczych.

W celu zapewnienia odporności indeksu, metoda uwzględnia działania związane z ograniczeniem ryzyka koncentracji. W metodzie indeksu WIRON stosuje się procedurę przycinania wolumenu w przypadku istotnej koncentracji transakcji u jednego podmiotu przekazującego dane. Celem procedury jest mitygowanie sytuacji, w której transakcje pojedynczego podmiotu miałyby istotnie wpływać na wartość indeksu poprzez aktywność w dwóch zbiorach podmiotowych:
segment depozytów instytucji finansowych (grupa PPD 3.1.5) i pozostałych instytucji finansowych (3.1.10),
segment depozytów dużych przedsiębiorstw (podgrupa w ramach grupy PPD 3.1.14).

Procedura przycięcia wolumenu uruchamia się w przypadku przekroczenia przez ogół transakcji jednego z ww. zbiorów, progu 50% wartości łącznego wolumenu transakcji zakwalifikowanych do zasobu transakcyjnego, czyli zasobu po zastosowaniu procedur związanych z przygotowaniem danych wejściowych. W przypadku spełnienia powyższego warunku, procedura zakłada weryfikację grup transakcji poszczególnych podmiotów przekazujących dane w celu identyfikacji takiego podmiotu, którego udział przekracza próg 50% wartości wolumenu tego zbioru. W wypadku identyfikacji takiego podmiotu, wolumeny jego transakcji podlegają „przycięciu” poprzez przemnożenie ich przez ustaloną proporcję, gdzie proporcja ta równa jest 50% wartości wolumenu zbioru przez łączny wolumen transakcji tego podmiotu dominującego w danym zbiorze.

Szczegółowy opis parametrów oraz opis zasad kalkulacji indeksów terminowych znajduje się w podsumowaniu oraz suplemencie do podsumowania konsultacji publicznych na stronie administratora GPW Benchmark - Materiały i Analizy4

Indeks publikowany jest codziennie na stronie internetowej (z opóźnieniem):

– o godz. 13:30 lub niezwłocznie po niej – od 1 stycznia do 31 marca 2023.
– o godz. 12:55 lub niezwłocznie po niej – od 3 kwietnia 2023.

Dystrybucja wartości niezwłocznie po jej obliczeniu (bez opóźnienia) realizowana jest poprzez dystrybutorów informacji i na warunkach przez nich określonych.
____________________________________

1 Poprzednia nazwa indeksu to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD - stosowana w wyjściowej publikowanej na stronie gpwbenchmark.pl wersji dokumentu konsultacyjnego.
2 Od 2 grudnia 2022 roku; WIRON ma się stać wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie). 
3 Procedura Przekazywania Danych jest załącznikiem do Kodeksu Postępowania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, na podstawie której Administrator otrzymuje dane będące podstawą do kalkulacji WIRD
4 Suplement stanowi prezentację zweryfikowanych wartości i przebiegu indeksu WIRON w kontekście weryfikacji danych transakcyjnych stanowiących podstawę do kalkulacji indeksu oraz prezentację nowo zastosowanych procedur, które zostały wprowadzone przez administratora w toku prac Narodowej Grupy Roboczej ds. wskaźników referencyjnych stopy procentowej

Wartości i statystyki

Metoda wyznaczania indeksów terminowych

Dane historyczne